Jak pomóc dziecku z rodziny alkoholowej?

Alkohol w dłoni

Rodziną z problemem alkoholowym nazywa się każdą rodzinę, w której przynajmniej jedna osoba spożywa alkohol w sposób przynoszący szkodę. Najczęściej problem dotyczy rodzin, w których spożycie alkoholu nosi znamiona uzależnienia.

W jaki sposób zaburzone jest funkcjonowanie rodziny alkoholowej?

Osoba, która spożywa alkohol w nadmiernych ilościach, stanowi powód wystąpienia u pozostałych członków rodziny problemów emocjonalnych. Ma również wpływ na pojawienie się w życiu rodziny kłopotów na tle finansowym. Suma tych problemów składa się na problem alkoholowy, który dotyczy nie tylko osoby pijącej, lecz wszystkich pozostających z nią w bliskiej relacji. Narażone są przede wszystkim osoby uzależnione od alkoholika finansowo i emocjonalnie, żyjące z nim pod jednym dachem. Rodzina alkoholowa jest rodziną dysfunkcyjną ze względu na zaburzone relacje między jej członkami, a także przez brak poczucia bezpieczeństwa. Warto rozważyć wówczas detoks alkoholowy.

Co przeżywają dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej?

Dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej doświadczają trudności w przeżywaniu emocji, cierpią również z powodu zaburzeń osobowości i obniżonego poczucia własnej wartości. Doświadczają licznych zaniedbań, często także nadużyć i przemocy na tle psychicznym oraz fizycznym. Dzieci z rodzin alkoholowych dorastają w warunkach niesprzyjających rozwojowi, które utrudniają realizację jednej z podstawowych potrzeb człowieka – potrzeby bliskości. Czują się osamotnione, towarzyszy im też często poczucie wstydu, co skłania je do podejmowania prób utrzymania problemu alkoholowego w tajemnicy, szczególnie w sytuacji, gdy osobą uzależnioną jest rodzic. 

Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój dzieci i ich późniejsze życie 

Dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej starają się zaadaptować do trudnych warunków życiowych, co ostatecznie prowadzi do rozwinięcia syndromu DDA, czyli syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików. Osoby nim dotknięte cierpiały w dzieciństwie z powodu zakłóceń w poczuciu bezpieczeństwa, odczuwały silny lęk, napięcie oraz dezorientację, co spowodowało szereg zaburzeń, również w późniejszym życiu. Dorosłe Dzieci Alkoholików cechuje nieufność, trudności wchodzenia w bliskie relacje z innymi ludźmi, a także nieumiejętność okazywania prawdziwych uczuć oraz strach przed odrzuceniem. Osoby z rodzin alkoholowych często powielają schematy z domu rodzinnego. Ma to wpływ na wybór partnera życiowego i może prowadzić do wejścia w związek z osobą skłonną do nadużyć, a nawet agresji, która dostarcza skrajnych emocji. 

Pomoc dla dzieci z rodzin alkoholowych

Chcąc udzielić pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych, należy przede wszystkim spróbować nakłonić uzależnionego od alkoholu członka rodziny do udziału w terapii i ostatecznego rzucenia picia. Najlepszym sposobem na przekonanie alkoholika do skorzystania z pomocy w leczeniu uzależnień, jest ukazanie mu konsekwencji picia i skonfrontowanie ze skutkami popełnianych w trakcie upojenia alkoholowego błędów. Konieczna jest również szczera, otwarta rozmowa na temat alkoholu i tego, jak wpływa na życie całej rodziny. Może ona przybrać formę interwencji z udziałem doświadczonej w prowadzeniu tego typu rozmów osoby. Inną formą pomocy dla dzieci z rodzin alkoholowych jest objęcie ich wsparciem psychologicznym i skierowanie na dostosowaną do ich potrzeb terapię. 

Terapia dla osób współuzależnionych i DDA 

Osoby współuzależnione oraz DDA zapominają o swoich potrzebach, czują się bezsilne, odczuwają chaos emocjonalny, często również doświadczają stanów depresyjnych. By uwolnić się od tych emocji, konieczny jest udział w terapii prowadzonej przez doświadczonych specjalistów. Dzięki niej członkowie rodzin alkoholowych nauczą się radzenia sobie z trudnymi emocjami, dokonywania właściwych wyborów i poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wyrobione w dzieciństwie nawyki są trudne do wykorzenienia, odpowiednia psychoterapia pozwala jednak uwolnić się od zgubnych mechanizmów i zbudować poczucie odrębności oraz wiary we własne możliwości. Uczestnicy terapii uczą się tego, kim są i co potrafią. Pozwala im to odkryć pokłady własnej kreatywności i realizować się w życiu, zarówno w płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. 

Jako Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom oferujemy bezpłatną terapię grupową DDA we Wrocławiu i terapię dla osób współuzależnionych, która pozwala osobom z rodzin alkoholowych pozostać sobą, a także nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z różnego rodzaju problemami życiowymi. 

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!